Άρθρο 4ο Σκοπός 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού, μηχα-νολογικού, ηλεκτρονικού υλικού, υλικού φωτεινού διάκοσμου ως και πάσης φύσεως διαφημιστικών μέσων, β) η κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και αποθήκευση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού, ηλεκτρονικού υλικού, υλι-κού φωτεινού διάκοσμου, φωτιστικών σωμάτων, πάσης φύ-σεως διακοσμητικών μέσων και σιδηροκατασκευών οποιασ-δήποτε μορφής, γ) η ενοικίαση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού, ηλεκτρονικού υλικού, υλικού φωτεινού διάκοσμου, πάσης φύσεως διακο-σμητικών μέσων και μηχανημάτων έργων, δ) η ανάληψη και κατασκευή φωτεινού εορταστικού διάκο-σμου και φωτισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανι-σμούς και επιχειρήσεις πάσης φύσεως και ιδιώτες στην Ελ-λάδα και το Εξωτερικό, ε) η εκπόνηση και εκτέλεση τεχνικών, ενεργειακών, ηλεκτρο-μηχανολογικών μελετών, επιβλέψεων και ερευνών για λογα-ριασμό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου, Ορ-γανισμών πάσης φύσεως, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, επιχειρήσεων πάσης φύσεως και ιδιω-τών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, στ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και επιχειρήσεις πάσης φύ-σεως και ιδιώτες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην εγκατάσταση ηλεκτρικών, ηλε-κτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών και διαφημιστικών έρ-γων, ζ) η ανάληψη, οργάνωση, παραγωγή και εκτέλεση κάθε εί-δους εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε δη-μόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και εκδηλώσεων προ-ώθησης κάθε είδους Ελληνικών ή αλλοδαπών προϊόντων και επιχειρήσεων, η) η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων για λογαριασμό του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτο-διοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δι-καίου, οργανισμών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως ή συνε-ταιρισμών, φυσικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, θ) η νάληψη και εκτέλεση κοπής δένδρων για λογαριασμό του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομι-κών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως ή συνεταιρισμών, φυσικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ι) παραγωγή και εμπορία λογισμικού και ια) κατασκευή και εμπορία καλλιτεχνικών κατασκευών πά-σης φύσεως. ιβ) κατασκευή και εκμετάλλευση αναψυκτηρίων – καφέ μπαρ και λοιπών επισιτιστικών καταστημάτων. 2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας, β) να συμμετέχει ή να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, είτε με τη μορφή κοινοπραξίας, καθώς και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή ατομική επιχείρηση, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρι-κού τύπου, γ) να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστή-ματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερι-κό, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να ασκεί ο-ποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα συναφή με τον πιο πάνω σκοπό της, που δεν απαγορεύεται από το Νόμο, στ) να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να α-γοράζει και μισθώνει ακίνητα και άλλες εγκαταστάσεις, να αγοράζει και πωλεί χρεώγραφα, ζ) να μισθώνει και χρησι-μοπ

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο