ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ

ΑΛΩ

ΑΛΩ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Η Παραγωγή και εμπορία αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η μίσθωση αγορά ή κατασκευή ακινήτων για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής αποθηκευτικών χώρων. Η μίσθωση ή αγορά μηχανημάτων και εγκαταστάσεων για την επεξεργασία και συσκευασία προιόντων της εταιρείας καθώς και μέσων εσωτερικής και εξωτερικής διακίνησης για την επίτευξη του ως άνω σκοπού. Η προβολή με κάθε νόμιμο τρόπο των ως άνω προιόντων σε πανελλαδικό ή διεθνές επίπεδο, η συμμετοχή σε εκθέσεις ή διαγωνισμούς. Η επαγγελματική κατοχύρωση τυχόν ευρεσιτεχνιών ή σημάτων του νομικού προσώπου στις αρμόδιες αρχές. Η ίδρυση υποκαταστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής και σε άλλες περιοχές καθώς και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες. Η συμμετοχή σε κάθε μορφής εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της. Οι εταίροι με τα ονόματα τους μπορούν να εκπονούν μελέτες για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο