ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OLYMPIC MECHANICAL A.E.

OLYMPIC MECHANICAL A.E.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανικών ή εργοταξιακών συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος, βιομηχανικών ή εργοταξιακών συγκροτημάτων παραγωγής λατομικών προϊόντων, βιομηχανικών ή εργοταξιακών συγκροτημάτων παραγωγής ασφαλτομείγματος, βιομηχανικών ή εργοταξιακών συγκροτημάτων παραγωγής ασβέστου, οποιασδήποτε φύσεως τεχνικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, β) η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για δημόσια και ιδιωτικά έργα, γ) η εισαγωγή – εμπορία ? κατασκευή βιομηχανικών μονάδων πάσης φύσεως, δ) η μελέτη, σχεδίαση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, ε) η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών ? ηλεκτρομηχανολογικών ανταλλακτικών, στ) η συντήρηση οποιωνδήποτε ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ζ) Μεταφορικές και ανυψωτικές εργασίες και η) Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση τμημάτων πλοίων.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί επίσης: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς υπό τους περιορισμούς των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, ως τροποποιούμενες κάθε φορά ισχύουν. στ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο