ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

TOBEA ΕΠΕ

TOBEA ΕΠΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:[1] Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη τεχνογνωσίας, έλεγχος, πιστοποίηση, κατασκευή, συντήρηση, εγκατάσταση, εμπορία, επισκευή και εκμετάλλευση γενικά, παντός είδους καινοτόμων εφαρμογών ή/και συστημάτων, ή/και νέων προϊόντων, ή/και συσκευών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και γενικότερα σε όλο τον πληθυσμό.[2] Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Εμπορική αξιοποίηση, και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών ? που προήλθαν από ερευνητικά έργα με ή χωρίς τη συμμετοχή ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πανεπιστημίων ή άλλων σχολών, ή εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ – ως τεχνοβλαστός ή μη, η λήψη απαιτουμένων εγκρίσεων, πιστοποιήσεων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η ανάληψη διαδικασιών marketing, διαφήμισης, υποστήριξης, εκπαίδευσης, και γενικά ό,τι απαιτείται αναφορικά με την εκμετάλλευση καινοτόμων εφαρμογών και την ανάπτυξη συστημάτων, ή/και νέων προϊόντων, ή/και συσκευών, ή/και μηχανημάτων και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και γενικότερα σε όλο τον πληθυσμό.[3] Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης από το Ελληνικό κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλες χώρες ή/και άλλους φορείς χρηματοδοτήσεων, καθώς και η λήψη, χρήση και αξιοποίηση τέτοιων κονδυλίων που αφορούν την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών για την ανάπτυξη συστημάτων, ή/και νέων προϊόντων, ή/και συσκευών, ή/και μηχανημάτων και υπηρεσιών.[4] Η εισαγωγή υλικών και μηχανημάτων, που απαιτούνται για την κατασκευή, χρήση και εμπορική εκμετάλλευση των παραπάνω συστημάτων, ή/και νέων προϊόντων, ή/και συσκευών, ή/και μηχανημάτων και υπηρεσιών.[5] Η αντιπροσωπεία, εμπορία, εξαγωγή των παραπάνω ειδών και υλικών με ιδιωτικά ή άλλα μεταφορικά μέσα, η ανασυσκευασία αυτών και η πώληση αυτών στο εξωτερικό.[6] Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, όπως ενδεικτικώς, συντάξεις μελετών, ερευνών στον τομέα που καλύπτουν οι παραπάνω δραστηριότητες.[7] Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο